การจำลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของเสียงทางอากาศพลศาสตร์ ของชุดใบพัดแบบหมุนสวนทางกัน