ไฮโดรไดนามิกส์ และการผสมในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์ชนิดไหลเวียนภายนอก

Publish Year International Conference 1
2013 exParinya Khongprom, exPiyanat Soontarose, exSirilux Manchadrarat, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exTerdthai Vatanatham, "Flow Behavior of Geldart A and Geldart C Particles in a Co-current Downflow Circulationg Fluidized Bed Reactor", The 3rd TIChE International Conference 2013, "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Enviroment", , 18 ตุลาคม 2013 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย