บทบาทของสเมกไทต์ต่อธาตุอาหารพืชและโลหะหนักของดินในประเทศไทย