ผลของเอทิลีนที่มีต่อการเกิดการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวีรณัฐ ศักดิ์สิงห์, "เอทิลีนมีบทบาทสำคัญในการเสื่อมสลายของแอนโธไซยานินในกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย", 6th International Postharvest Symposium, 8 - 12 เมษายน 2009, Antalya สาธารณรัฐตุรกี
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเอทิลีนต่อการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย", งานประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 26 - 27 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวีรณัฐ ศักดิ์สิงห์, "ผลของเอทิลีนที่มีต่อการเกิดการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย