การตรวจสอบความแจ่มชัดของโครงสร้างพีชคณิตบางประเภท

Publish Year International Journal 6
2011 exน.ส.สุภาวดี แก้วระหัน, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On isomorphisms of SU-algebras", Scientia Magna, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กันยายน 2011, หน้า 39-44
2010 exSuphawat Asawasamarit, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On quotient binary algebras", Scientia Magna an international journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 82-88
2010 exSuphawat Asawasamarit, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On Isomorphisms of Binary Algebras", Scientia Magna an international journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2010, หน้า 93-98
2010 exU. Tonggumnead, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Testing for comparison of two expectation functions of non-parametric regression", Scientia Magna an international journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010 - มีนาคม 2011, หน้า 92-101
2009 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On Isomorphisms of KU - algebra", Scientia Magna an international journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2009, หน้า 25-31
2009 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "AC - algebras", Scientia Magna an international journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2009, หน้า 76-84
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Jordan Derivations on Rings", Kasetsart Journal : Natural Sctence, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 260-263