การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธุ์ปรับปรุงของไทย

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2009, หน้า 181-184
Publish Year National Conference 1
2010 exศลิษา มณฑา, exวีรชัย มัธยัธถ์ถาวร, exเสาวลักษณ์ อัคราช, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดลักษณะความเป็นหมันของละอองเกสรตัวผู้ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงและสีของยอดเกสรตัวเมียของข้าว AnxiangS", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย