การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลไม้สด

Publish Year International Journal 5
2021 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Relationship between solution rheology and properties of hydroxypropyl methylcellulose films", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 761-766
2018 exKlangmuang, P., inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Active hydroxypropyl methylcellulose-based composite coating powder to maintain the quality of fresh mango", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 91, มีนาคม 2018, หน้า 541-548
2016 exKlangmuang, Ploy, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Combination of beeswax and nanoclay on barriers, sorption isotherm and mechanical properties of hydroxypropyl methylcellulose-based composite films", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 222-227
2016 exKlangmuang, P., inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Barrier properties, mechanical properties and antimicrobial activity of hydroxypropyl methylcellulose-based nanocomposite films incorporated with Thai essential oils", Food Hydrocolloids, ปีที่ 61, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 609-616
2015 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, exพลอย กลางเมือง, "Active edible coating to maintain the quality of fresh mango", Acta Horticulturae, ปีที่ 1079, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 473-480
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, exพลอย กลางเมือง, "ประสิทธิภาพของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิล เมธิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 625-628
Publish Year International Conference 3
2017 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Relationship between rheological properties and properties of hydroxypropyl methylcellulose-based composite films", the Annual Meeting of Institute of Food Technologists (IFT) 2017, 25 - 28 มิถุนายน 2017, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, exพลอย กลางเมือง, "Active edible coating to maintain the quality of fresh mango", The V International Postharvest Unlimited Conference, 10 - 13 มิถุนายน 2014, Aphrodite Hills สาธารณรัฐไซปรัส
2013 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, exพลอย กลางเมือง, "Effect of Beeswax and Clay on Mechanical Properties and Water Vapor Permeability of Hydroxypropyl Methylcellulose-Based Composite Films", Food Innovation Asia Conference 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013, BITEC กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย