การผลิตเอนไซม์รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากอาหารและลดต้นทุนอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยว