การศึกษาผลของอุปกรณ์แฟคทส์ต่อการปรับปรุงเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

Publish Year International Journal 21
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The effect of thyristor controlled series capacitor on transient stability of single machine infinite bus system with the exact short transmission line model", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 425-428
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Investigating the critical clearing time of power system with the exact medium transmission line model", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 354-357
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application of Lyapunov theory and fuzzy logic to control shunt FACTS devices for enhancing transient stability in multimachine system", Journal of Electrical Engineering and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 672-680
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Critical Clearing Time of Power System Equipped with a Static Synchronous Compensator", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 141-146
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Coordination of Series and Shunt Flexible Alternating Current Transmission Line System Devices Based Thyristor Controller for Improving Power System Stability", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 355-358
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application lyapunov theory to determine control strategy of static var compensator for damping power system oscillation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 103-106
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear control design of series FACTS devices for damping power system oscillation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 124-128
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Reduction of over line current in power system from short circuit effect using static synchronous series compensator", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 129-133
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Improving power system transient stability with static synchronous series compensator", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 77-81
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Inter-area power systems stability improvement by Static Synchronous Series Compensator", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2011, หน้า 736-739
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Coordination of series and shunt flexible AC transmission system devices based voltage source converter for improving power system stability", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 495-498
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Control Design of Shunt Flexible AC TransmissionSystem Devices for Damping Power System Oscillation", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 854-858
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Optimal Control Design of Static Synchronous SeriesCompensator for Damping Power System Oscillation", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 844-848
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Optimal Control Design of Static Var Compensator forDamping Power System Oscillation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 468-471
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Static Synchronous Series Compensator Controller based onFuzzy Logic Control for Power System Stabilization", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1014-1018
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Static Var Compensator based on Fuzzy LogicControl for Damping Power System Oscillation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1027-1031
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "STATCOM Stabilizer based on Fuzzy LogicControl for Damping Power Oscillation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1041-1044
2010 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application of Interline Power Flow Controller to Increase Transient Stability of Power System", Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1490-1493
2010 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Power System Stability Enhancement Using Unified Power Flow Controller", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2010, หน้า 1504-1508
2010 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Mitigation Voltage Sag in Power System by Static Synchronous Compensator", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2010, หน้า 1558-1561
2010 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Improvement of transient stability of power system by thyristor controlled phase shifter transformer", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, เมษายน 2010, หน้า 1495-1499
Publish Year National Journal 2
2009 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Power Flow Control by Use of Interline Power Flow Controllers", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 378-381
2008 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Locally Measurable Signal in General Multimachine System of STATCOM Controller For Enhancing Transient Stability", Jounal of Reseach in Engineering and Technology , ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 157-167