ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญจากแผนที่ความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 6
2016 exธนวิช สิทธิพรหม, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Comparative feature selection of crime data in Thailand", 2nd International Conference on Soft Computing in Data Science, SCDS 2016; Kuala Lumpur; Malaysia, 21 - 22 กันยายน 2016, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2013 exวรินทร รัตนชื่น, exวิชญกูล ปานดวงแก้ว, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, inนางสาวสุนทรี คุ้มไพโรจน์, อาจารย์, "ระบบค้นหาสมุนไพรไทยโดยใช้ออนโทโลยี", The 10th International Conference on e-Business 2013-, 30 - 31 มกราคม 2013, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exเมธาวี พรหมบุญ, exอิศรา วัฒนา, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Application Software of Food Rescipe on iPhone", AUCC 2013 - The ASEAN Undergraduate Conference in Computing, 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2013, - จันทบุรี ประเทศไทย
2013 exอัญมณี หิรัญศุภโชติ, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Healthy Skin Online", The ASIAN Undergraduate Conference in Computing(AUCC2013) , 14 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2013, - จันทบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Fexpert: System for Searching Experts in a Research University using K-Means Algorithm", 2012 IEEE Symposium on Computers & Informatics, 18 - 20 มีนาคม 2012, ปีนัง มาเลเซีย
2010 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ, "Clustering of Experts in State University by Using Fuzzy C-Means Algorithms and Feature Weighting Technique", IEEE Conference, ICMIT 2010 The second International Conference on Information and Multimedia Technology, 28 - 30 ธันวาคม 2010
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exNarongsak Jayangkul, "Two step clustering model for K-means algorithm", ACM International Conference Proceeding Series, 1 - 31 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย