ต้นแบบอุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตา

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A Robust Iris Localization Based on Local Signal to Noise Ratio of Edge Image", The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 13 - 15 พฤษภาคม 2009
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "อุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตาต้นทุนต่ำและขั้นตอนการระบุขอบเขตรูม่านตา ", The 1st Conference on Application Research and Development, 4 - 5 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย