ประสิทธิภาพและคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของระบบกรองชีวภาพที่ใช้บำบัดสายธารแก๊สจากกระบวนการอบยางพารา