เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, exนายชาญณรงค์ วันทา, "The impact of the resonance tube on performance of a thermoacoustic stack", Frontiers in Heat and Mass Transfer (FHMT), ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 1-8
Publish Year National Conference 1
2010 exนายชาญณรงค์ วันทา, inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 20 - 22 ตุลาคม 2010, อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย