การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย

Publish Year International Journal 3
2013 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "The Vibration Analysis of Diesel Engine with Hydrogen-Diesel Dual Fuel", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 8-14
2012 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Gaseous Emissions and Combustion Efficiency Analysis of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine under Fuel-lean Condition", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, กันยายน 2012, หน้า 1813-1817
2012 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Cylinder Pressure Variations of the Fumigated Hydrogen-Diesel Dual Fuel Combustion", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 1967-1973
Publish Year National Journal 1
2014 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย, "Load variation effects on combustion regimes in a hydrogen-diesel dual fuel engine", The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 96-105
Publish Year International Conference 3
2014 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร. กัมปนาท เทียนน้อย, "Load Variation Effects on Combustion Regimes in A Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine", 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2012 exดร. กัมปนาท เทียนน้อย, exDr Athanasios Tsolakis, exดร. บุญลือ สวัสดิ์มงคล, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "A Study of Hydrogen Addition on Diesel Oxidation Catalyst Activities under the Real Diesel Engine", The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering, 24 - 27 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2011 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Insight into Emissions and Combustion Efficiency of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine with Exhaust Gas Recirculation Using Chemical Equilibrium Analysis", The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering, 19 - 20 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย