การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามระดับฟาร์มเกษตรกร

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Current status & prospects of farming the giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) in Thailand", Aquaculture Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2012, หน้า 1015-1022
Publish Year National Journal 1
2010 exกมลเนตร ทรงลักษณ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้มันสำปะหลังต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2010, หน้า 39-46
Publish Year International Conference 4
2012 exAkalak Nuchnoi1, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSrinoy Chumkam, "Enhance Immune System of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) by Protein Hydrolysate from Poultry By-product", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exFranz-Peter Rebafka, exเอกลักษณ์ นุชน้อย, "Enhancement of Immune System of Pacific White Shrimp (Litopenaeus Vannameivannamei) during Ammonia Stress by Protein Hydrolysate from Poultry By-Product (Litopenaeus vannamei)", INTERNATIONAL CONFERENCE OF AQUACULTURE INDONESIA (ICAI) 2012, 23 - 24 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exP. Cardozo, ex C. Kamel , ex H.M.R. Greathead, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ENCAPSULATED Origanum vulgare EXTRACTS (thymol:carvacrol, 1:1) AS DIETARY ENHANCERS ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNITY IN WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei) UNDER NORMAL AND STRESS CONDITIONS", Asian-Pacific Aquaculture 2011. January 17 - 20, 2011, Kochi, India, 17 - 20 มกราคม 2011, สาธารณรัฐอินเดีย
2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exK.-J. K?hlmann, exC. L?ckst?dt, exธวัช ตันกูล, "Effect of dietary potassium-diformate (KDF) on growth performance in juvenile white-leg shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone 1931), under controlled conditions.", The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21st – 25th April 2011 Shanghai Ocean University (SHOU) campus in Lingang, Shanghai., 21 - 25 เมษายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2011 exเสาวณีย์ ศรีมนตรี, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "การเสริมกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์ต่อสมรรถภาพการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeneaus vannamei).", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย