การพัฒนาระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการแก้ไขปัญหาการขัดแย้งกันระหว่างเซอร์วิสในระบบฯ