การหมุนแบบควบคุมของท่อลิปิดนาโนและท่อลิปิดไมโครโดยเทคนิค Optical Tweezer

Publish Year International Conference 1
2010 exนายธเนศ ณ วิเชียร, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, รองศาสตราจารย์, "Manipulation of Lipid Microtubule Orientation with Line Optical Tweezers", International Conference on Superlattices, Nanostructures and Nanodevices, 18 - 23 กรกฎาคม 2010, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน