ผลของสภาวะออสโมติกดีไฮเดรชันและชนิดของน้ำตาลต่อคุณภาพผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

Publish Year International Conference 1
2011 exNudchanad Chaiwong, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of ?-carrageenan coating on the quality of osmotic dehydrated papaya", The 12th Asean Food Conference 2011. , 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exSasithorn Thimthong, exNudchanad Chaiwong, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "A comparison of moisture content determination methods used for analysisosmotic dehydrated papaya quality", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย