ผลของการเสริมโคโตซานต่อเมตาโบลิซึมของโปรตีนในแพะเนื้อ