การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของกังหันปั่นไฟขนาดเล็ก โดยวิธีการควบคุมย้อนกลับเชิงปริมาณ

Publish Year International Journal 4
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fuzzy Learning Control of Rail Pressure in Diesel-Dual-Fuel Premixed-Charge-Compression-Ignition Engine", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - เมษายน 2015, หน้า 251-262
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Extremum-Seeking Gain-Scheduled Adaptive Input Shaping Applied to Flexible-Link Robot", Kasetsart Journal, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 451-464
2011 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKanoksak Iemsamai, exJitnapa Soontrajarn, exPeter H. Meckl, "Vibration Reduction in Slewing of a Very Flexible One-LinkManipulator Using Shaped Reference Inputs", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1158-1170
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exธนพล ศรีวงษา, exPeter H. Meckl, "Reference Input Shaping to Reduce the Move Time of a Very Flexible One-Link Manipulator", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 411-421
Publish Year National Journal 4
2010 exธนพล ศรีวงษา, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของกังหันลมขนาดเล็ก โดยใช้เทคนิคการควบคุมแบบ PID", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 329-338
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Hard Disk Drive Track Following Using Quantitative Feedback Theory Control", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 233-252
2009 exสิริชัย นิธิอุทัย, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมแขนกลหนึ่งแขนแบบมีข้อต่อยืดหยุ่นได้โดยใช้เทคนิคแบ็กสเต็ปปิ้งอินเทลลิเจนท์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 70-85
2008 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exChakrit Srinangyam, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Trajectory Control of a Two-Link Robot Mainpulator Carrying Uncertain Payload Using Quantitative Feedback Theory", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 45-72
Publish Year International Conference 6
2014 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, ex Surarerk Meeudompong, "Quantitative Feedback Control of a Diesel Engine Throttle", 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่
2014 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exNitirong Pongpanich, exPuwadon Poedaeng, "Model Reference Input Shaping Using Quantitative Feedback Control", 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่
2014 exIttidej Moonmangmee, exPongskorn Kaveesoontornsanoh, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Stabilization of Two-Wheeled Self-Balancing Robotvia Immersion and Invariance Method", 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่
2014 exPoom Jatunitanon , exSajcha Tawaytibhong, exSarawoot Watechagit, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Fin Temperature Estimate and Model Predictive Control with Constraints forThermal Plate System", 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่
2014 exSiwaphon Sonkham, exUnnat Pinsopon , inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Model-Reference Sliding Mode for Dual-StageActuator Servo Control in HDD", 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014, 14 - 17 พฤษภาคม 2014
2013 exPoom Jatunitanon , inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Multivariable Robust Control for Two–Zone Thermal Plate System", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering 16-18 October 2013, Pattaya, Chonburi, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 22
2015 exภูวดล โพธิแดง, exบัณทิต อินทรีย์มีศักด์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับสัญญาณในระบบวงรอบปิดอิงทฤษฏีป้อนกลับเชิงปริมาณเพื่อลดการสั่นสะเทือนตกค้างในระบบแบบยืดหยุ่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exPuwadon Poedaeng, "Closed-Loop Input Shaping with Smith Predictorand Quantitative Feedback Control", The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exNitirong Pongpanich, "Analysis of Closed-Form Velocity Command that Avoids Violating the Acceleration Limit in Input-Shaped System", The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exPutthipong Khunsong, "Input Shaping for Configuration-Dependent Systems Using Fuzzy Interpolator", The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exSirichai Nithi-uthai , "Model Reference Input Shaping Using State-Feedback Backstepping Controller", The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exอิทธิเดช มูลมั่งมี, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้การปรับสัญญาณอินพุตสำหรับลดการสั่นสะเทือนในระบบควบคุมป้อนกลับไม่เชิงเส้น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทย ครังที 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exPoom Jatunitanon , exSarawoot Watechagit, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Distributed Parameter Multi-Model Predictive Control of Heat Conduction in Rod", The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exPoom Jatunitanon , ex Sajcha Tawaytibhong1, exSarawoot Watechagit, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Robust Model Predictive Controller Design for Thermal Plate System via LinearMatrix Inequality Approach", กาประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, ex Pongskorn Kaveesoontornsanoh, "Improving Robustness of Input Shaping Technique with Model ReferenceIterative Learning Control", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, ex Anupab Kerdlam, "Iterative Learning and Internal Model Control Applied to Diesel Engine Throttle", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากล่องควบคุมเครื่องยนต์สำหรับการเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมดีเซลกับแก๊สธรรมชาติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exภูงดล โพธิ์แดง, exบัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสององศาอิสระด้วยการจัดวงรอบสัณฐานแบบเอชอินฟินิตี้", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exอิทธิเดช มูลมั่งมี, exพงศกร กวีสุนทรเสนาะ, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองกับหุ่นยนต์ทรงตัวสองล้อ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exฐกัด เบญจเลิศยานนท์, exวรวิช กุลพิชช์เกษม, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมระบบบอลและคานโดยใช้วิธีการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองด้วย Simulink และ บอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, exดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับลักษณะสัญญาณอ้างอิงกับเทคนิคควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณเพื่อลดการสั่นสะเทือนของแขนกลชนิดยืดหยุ่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, โรงแรมพลูแมน ราชาออร์คิด อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exฐกัด เบญจเลิศยานนท์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบตัวควบคุมสำหรับตัวกระตุ้นแบบชั้นคู่ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยทฤษฏีการป้อนกลับเชิงปริมาณร่วมกับวิธีการออกแบบพีคิว", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exภูวดล โพธิ์แดง, exสัจจา ตะเวทิพงศ์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับตำแหน่งอ้างอิงเพื่อลดการสั่นสะเทือนตกค้างของตัวแบบปั้นจั่นชนิดมีขาหยั่งชักรอกบรรทุกน้ำหนักไม่แน่นอน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 27 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนายศักย บุญชูวิทย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมการสั่นของโครงสร้างสองชั้นจำลอง โดยวิธี H? ความไวผสม", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยศิลปากร, วังท่าพระ, กรุงเทพ, ประเทศไทย, ตุลาคม 2555., 4 - 5 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exภูวดล โพธิ์แดง, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exบัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์, "การปรับตำแหน่งอ้างอิงร่วมกับตัวควบคุมแบบคิวเอฟทีเพื่อลดการสั่นสะเทือนของแขนกลแบบข้อต่อยืดหยุ่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงราย, 24 - 27 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2011 exนายเอกนรินทร์ สุขรักษา, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับลักษณะตำแหน่งอ้างอิงเพื่อลดการสั่นสะเทือนในการเคลื่อนที่ของแกนทรีเครนสองท่อน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายฐกัด เบญจเลิศยานนท์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมลูกตุ้มหัวกลับสองชั้น ด้วยวิธีการควบคุมกาลังสองเชิงเส้น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exNitirong Pongpanich, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การลดการสั่นสะเทือนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิคคอมมานด์เชปปิ้ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009