การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของกังหันปั่นไฟขนาดเล็ก โดยวิธีการควบคุมย้อนกลับเชิงปริมาณ

Publish Year International Journal 4
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fuzzy Learning Control of Rail Pressure in Diesel-Dual-Fuel Premixed-Charge-Compression-Ignition Engine", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - เมษายน 2015, หน้า 251-262
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Extremum-Seeking Gain-Scheduled Adaptive Input Shaping Applied to Flexible-Link Robot", Kasetsart Journal, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 451-464
2011 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKanoksak Iemsamai, exJitnapa Soontrajarn, exPeter H. Meckl, "Vibration Reduction in Slewing of a Very Flexible One-LinkManipulator Using Shaped Reference Inputs", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1158-1170
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exธนพล ศรีวงษา, exPeter H. Meckl, "Reference Input Shaping to Reduce the Move Time of a Very Flexible One-Link Manipulator", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 411-421
Publish Year National Journal 4
2010 exธนพล ศรีวงษา, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของกังหันลมขนาดเล็ก โดยใช้เทคนิคการควบคุมแบบ PID", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 329-338
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Hard Disk Drive Track Following Using Quantitative Feedback Theory Control", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 233-252
2009 exสิริชัย นิธิอุทัย, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมแขนกลหนึ่งแขนแบบมีข้อต่อยืดหยุ่นได้โดยใช้เทคนิคแบ็กสเต็ปปิ้งอินเทลลิเจนท์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 70-85
2008 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exChakrit Srinangyam, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Trajectory Control of a Two-Link Robot Mainpulator Carrying Uncertain Payload Using Quantitative Feedback Theory", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 45-72
Publish Year International Conference 6
2014 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, ex Surarerk Meeudompong, "Quantitative Feedback Control of a Diesel Engine Throttle", 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่
2014 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exNitirong Pongpanich, exPuwadon Poedaeng, "Model Reference Input Shaping Using Quantitative Feedback Control", 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่
2014 exIttidej Moonmangmee, exPongskorn Kaveesoontornsanoh, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Stabilization of Two-Wheeled Self-Balancing Robotvia Immersion and Invariance Method", 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่
2014 exPoom Jatunitanon, exSajcha Tawaytibhong, exSarawoot Watechagit, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Fin Temperature Estimate and Model Predictive Control with Constraints forThermal Plate System", 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่
2014 exSiwaphon Sonkham, exUnnat Pinsopon , inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Model-Reference Sliding Mode for Dual-StageActuator Servo Control in HDD", 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014, 14 - 17 พฤษภาคม 2014
2013 exPoom Jatunitanon, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Multivariable Robust Control for Two–Zone Thermal Plate System", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering 16-18 October 2013, Pattaya, Chonburi, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 22
2015 exภูวดล โพธิแดง, exบัณทิต อินทรีย์มีศักด์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับสัญญาณในระบบวงรอบปิดอิงทฤษฏีป้อนกลับเชิงปริมาณเพื่อลดการสั่นสะเทือนตกค้างในระบบแบบยืดหยุ่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exPuwadon Poedaeng, "Closed-Loop Input Shaping with Smith Predictorand Quantitative Feedback Control", The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exNitirong Pongpanich, "Analysis of Closed-Form Velocity Command that Avoids Violating the Acceleration Limit in Input-Shaped System", The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exPutthipong Khunsong, "Input Shaping for Configuration-Dependent Systems Using Fuzzy Interpolator", The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exSirichai Nithi-uthai , "Model Reference Input Shaping Using State-Feedback Backstepping Controller", The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exอิทธิเดช มูลมั่งมี, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้การปรับสัญญาณอินพุตสำหรับลดการสั่นสะเทือนในระบบควบคุมป้อนกลับไม่เชิงเส้น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทย ครังที 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exPoom Jatunitanon, exSarawoot Watechagit, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Distributed Parameter Multi-Model Predictive Control of Heat Conduction in Rod", The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exPoom Jatunitanon, ex Sajcha Tawaytibhong1, exSarawoot Watechagit, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Robust Model Predictive Controller Design for Thermal Plate System via LinearMatrix Inequality Approach", กาประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, ex Pongskorn Kaveesoontornsanoh, "Improving Robustness of Input Shaping Technique with Model ReferenceIterative Learning Control", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, ex Anupab Kerdlam, "Iterative Learning and Internal Model Control Applied to Diesel Engine Throttle", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากล่องควบคุมเครื่องยนต์สำหรับการเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมดีเซลกับแก๊สธรรมชาติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exภูงดล โพธิ์แดง, exบัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสององศาอิสระด้วยการจัดวงรอบสัณฐานแบบเอชอินฟินิตี้", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exอิทธิเดช มูลมั่งมี, exพงศกร กวีสุนทรเสนาะ, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองกับหุ่นยนต์ทรงตัวสองล้อ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exฐกัด เบญจเลิศยานนท์, exวรวิช กุลพิชช์เกษม, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมระบบบอลและคานโดยใช้วิธีการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองด้วย Simulink และ บอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, exดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับลักษณะสัญญาณอ้างอิงกับเทคนิคควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณเพื่อลดการสั่นสะเทือนของแขนกลชนิดยืดหยุ่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, โรงแรมพลูแมน ราชาออร์คิด อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exฐกัด เบญจเลิศยานนท์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบตัวควบคุมสำหรับตัวกระตุ้นแบบชั้นคู่ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยทฤษฏีการป้อนกลับเชิงปริมาณร่วมกับวิธีการออกแบบพีคิว", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exภูวดล โพธิ์แดง, exสัจจา ตะเวทิพงศ์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับตำแหน่งอ้างอิงเพื่อลดการสั่นสะเทือนตกค้างของตัวแบบปั้นจั่นชนิดมีขาหยั่งชักรอกบรรทุกน้ำหนักไม่แน่นอน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 27 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนายศักย บุญชูวิทย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมการสั่นของโครงสร้างสองชั้นจำลอง โดยวิธี H? ความไวผสม", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยศิลปากร, วังท่าพระ, กรุงเทพ, ประเทศไทย, ตุลาคม 2555., 4 - 5 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exภูวดล โพธิ์แดง, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exบัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์, "การปรับตำแหน่งอ้างอิงร่วมกับตัวควบคุมแบบคิวเอฟทีเพื่อลดการสั่นสะเทือนของแขนกลแบบข้อต่อยืดหยุ่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงราย, 24 - 27 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2011 exนายเอกนรินทร์ สุขรักษา, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับลักษณะตำแหน่งอ้างอิงเพื่อลดการสั่นสะเทือนในการเคลื่อนที่ของแกนทรีเครนสองท่อน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายฐกัด เบญจเลิศยานนท์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมลูกตุ้มหัวกลับสองชั้น ด้วยวิธีการควบคุมกาลังสองเชิงเส้น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exNitirong Pongpanich, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การลดการสั่นสะเทือนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิคคอมมานด์เชปปิ้ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009