การศึกษาความร้อนโน้มถ่วงของ สารประกอบ พอลิพรอพิลีน และ พอลิพรอพิลีน/แคลเซียมคาร์บอเนต