การศึกษาวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์