อิทธิพลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และเชิงสุขภาพจากข้าวและถั่วของไทย

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of Black Gram Bean", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, อำเภอเมือง หนองคาย ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2021 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.หทัยชนก กันตรง, "ผลิตภัณฑ์ผงแป้งจากข้าวที่มีสีใยอาหารสูงกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, "ผลิตภัณฑ์ผงถั่วดำโปรตีนสูงกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021