การประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระนอง

Publish Year National Conference 1
2016 inนายเดชา ดวงนามล, inนายวสันต์ จันทร์แดง, inดร.เจษฎา วงค์พรหม, "การร่วงหล่นและปริมาณสารอาหารของซากพืชป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยาครั้งที่ 10 "ป่าปลูก...นำไทยสู่เศรษฐกิจเชิงนิวเวศ", 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย