การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งลมร้อนชนิดติดเครื่องอุ่นอากาศประหยัดพลังงานสำหรับอบแห้งมะม่วงแช่อิ่ม

Publish Year National Conference 1
2011 inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554, 28 มกราคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย