การยึดเกาะของแบคทีเรียบนตัวรองรับอนินทรีย์ เพื่อใช้ในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน

Publish Year International Journal 1
2011 exPakapongpan, S., inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoo-arporn, Y., exPalangsuntikul, R., "Nanobiocomposite-based bienzyme screen-printed electrode for glucose monitoring", Advanced Materials Research, ปีที่ 452-453, ธันวาคม 2011, หน้า 909-912
Publish Year International Conference 5
2014 exนายอครเดช ปิยะแสงทอง, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Synthesis, Characterization and Study on Pepsin Inhibiting Property of Gold(III) Complex with 3-(2’-Thiazolylazo)-2,6-Diaminopyridine(TADAP)", Global Civil Engineering & Applied science Conference, 8 - 10 มกราคม 2014, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPassara Vanavit, "Biodegradation of Phenanthrene using free and immobilised cells of selected phenanthrene-degrading bacteria", I-KUSTARS The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium: Science Frontier towards ASEAN, 28 - 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายชุตริน อรุณรุวิวัฒน์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ADDITIVE-INDUCED FORMATION OF LARGE PORES IN SILICA GEL", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChokprakan phopa, exsurachai thachepan, "การย่อยสลายทางชีวภาพของฟีแนนทรีนโดยจุลินทรีย์ในดินเขตร้อน", The 6th PACCON/Chemistry for Global Warming, Green Energy & Environment (GCE), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exPakapongpan, S., inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoo-arporn, Y., exPalangsuntikul, R., "Nanobiocomposite-based bienzyme screen-printed electrode for glucose monitoring", 2011 International Conference on Management, Manufacturing and Materials Engineering, ICMMM 2011, 8 ธันวาคม 2011