การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องเสียบระบบกึ่งอัตโนมัติ