การปรับปรุงและพัฒนาทักษะการใช้ GPGPU รุ่นล่าสุดเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ