แบบจำลองการย่อยสลายและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกย่อยสลายได้และย่อยสลายยาก

Publish Year International Conference 2
2012 exMaytinee Sanmaneechai, exUnchalee Suwanmanee, exThanawadee Leejarkpai, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Bio-based Trays using Life Cycle Assessment", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, 24 - 26 พฤษภาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exSuwanmanee U, exT. Leejarkpai, exY. Rudeekit , inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrene (PS) Trays", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 4 ธันวาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exเมทินี แสนมณีชัย, exอัญชลี สุวรรณมณี , exธนาวดี ลี้จากภัย, exโยษิตา ฤดีกิจ, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของถาดบรรจุที่ผลิตจากพอลิแลคติกแอสิดผสม แป้งมันสาปะหลัง และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, สงขลา ประเทศไทย