การจัดการปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยมูลโคเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในชุดดินกำแพงแสน

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, exนางสาวรัตติญา นนทกรกิติกุล , inนายธนภัทร ปลื้มพวก, "Assessment on the Effects of Nutrient Management Practices on Some Chemical Soil Properties and Macro Nutrient Status under 3 Successive Years of Baby Corn Production.", The 20th World Congress of Soil Science, 13 มิถุนายน 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2011 inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, exนายสายชล สุขญานกิจ, "Utilization of Tropical Legume Species as Carbon Sequestration and Source of Plant Fertilizer", The 1st EnvironmentAsia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”, 22 - 25 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2013 inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, exรัตติญา นนทกรกิติกุล, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, "การจัดการธาตุอาหารพืชในแนวทางเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี เพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อนต่อเนื่อง 3 ปีในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013 - 7 มกราคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exน.ส.รัตติญา นนทกรกิติกุล, inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, exสุริยา สาสนรักกิจ, "การใช้ปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยพืชสดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่9 , 6 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย