การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองชลประทานระบบ แสงเลเซอร์