การใช้ทรีฮาโลสเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาหารธรรมชาติแช่แข็งเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Publish Year National Conference 1
2012 exอภิสิทธิ์ แก้วขาว, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนามาตรฐานการปฎิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการเพาะเลี้ยงปลากัด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย