การศึกษาการปนเปื้อนของสารเบต้าอะโกนิสท์ของเนื้อโคขุน