การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูง

Publish Year International Conference 2
2018 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exนัฎฐิกา เฉลยอาสน์, exภัทรพร ยุคแผน, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exToshiharu Yakushi, "Efficiency improvement of bacterial cellulose production from acetic acid bacteria by stimulants", Core-to-Core program (advance research networks) (2014-2019) on Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization), 2 - 4 ธันวาคม 2018, Yamaguchi ญี่ปุ่น
2010 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, "Isolation and characterization of cellulose producing thermotolerant acetic acid bacteria", Asian core program on capacity bulding and development of microbial potenila and fermentation technology towards new era, 20 - 21 พฤศจิกายน 2010