การวิเคราะห์หาปริมาณสินค้าคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาล

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุรัตน์ สุขต้อ, "ระดับสินค้าคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีความต้องการสินค้าเชิงฤดูกาลหรือมีความผันแปรสูง", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ , ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 442-453
Publish Year National Conference 1
2010 exสุรัตน์ สุขต้อ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดระดับคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีความแปรผันของอุปสงค์สูง", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2, 21 พฤษภาคม 2010, อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย