การเก็บกักคาร์บอนของสวนป่ายูคาลิปตัสภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, exRoger Kjelgren, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Tropical Street Trees and Climate Uncertainty in Southeast Asia", HortSci, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 167-172
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, exวสันต์ จันทร์แดง, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังและสวนป่ายูคาลิปตัส บริเวณสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2553, 19 - 21 สิงหาคม 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย