สำรวจการใช้อุปกรณ์ไถจอบหมุนในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครปฐม