การออกแบบตัวควบคุมอิงแบบจำลองสำหรับกระบวนโดยรวมที่มีการควบคุมค่าความเป็นกรด - เบสหลายจุด

Publish Year International Journal 1
2012 exPisit Sukkarnkha, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Input/output linearization with a two-degree-of-freedom scheme for uncertain nonlinear processes", Korean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 716-723