ผลของขนาดอนุภาคโลหะนิกเกิลที่มีต่อการเร่งปฏิกิริยาดรายรีฟอร์มมิ่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน

Publish Year National Conference 2
2011 exMr. Nopporn Teabpinyok, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "EFFECT OF NICKEL METAL MORPHOLOGY ON CARBON DIOXIDE REFORMING", The 2nd Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and advanced Materials and the 17th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 26 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exNopporn Teabpinyok, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Dry Reforming of Methane over Ni-loaded Mesoporous Alumina CatalystsUsing Chitosan and Pluronic P123 as Templates", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย