การพัฒนาเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Use of enrofloxacin in calcium beads for local infection therapy in animals", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน 2010, หน้า 1115-1120
Publish Year International Conference 2
2010 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเม็ดแคลเซียมซัลเฟตแบบมีรูพรุนเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก", VPAT Regional Veterinary Congress 2010, 25 - 28 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Amikacin and Kanamycin Extended Releases from Calcium Sulfate and PMMA Beads for Controlling Local Infections", 13th AITVM 2010 International Conference, 23 - 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย