ผลของสีจากธรรมชาติต่อเจลของโปรตีนปลา

Publish Year International Conference 1
2015 exพฤกษ์ ประเสริฐกุล , exรศ.นงนุช รักสกุลไทย, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of natural colorants on quality of fish protein gel.", The 3rd East Asian Fish Technologist Association (EAFTA) Conference,, 4 - 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exพฤกษ์ ประเสริฐกุล , inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสีสกัดจากธรรมชาติที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นจากปลา", รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 สาขาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 220-227 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย