การศึกษาการลดคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exวิศิษ แซ่ลิ้ม, "Influences of Electric Potential and Electrolyte on Electrochemical Chloride Removal in Reinforced Concrete", Journal of Materials in Civil Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า ---
Publish Year National Conference 3
2010 exวิศิษ แซ่ลิ้ม, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการดึงคลอไรด์อิออนด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exวิศิษ แซ่ลิ้ม, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูสมรรถภาพโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการดึงคลอไรด์อิออนด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงปฏิบัติการของการลดปริมาณคลอไรด์ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมี", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย