การพัฒนาระบบในการจัดการความรู้โครงการในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exวสันต์ ธีระเจตกูล, "Tacit Knowledge Capture in Thai Design and Consulting Firms", Journal of Construction in Developing Countries, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า ---
Publish Year National Conference 3
2021 exชลกร ชลสิทธิ์, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การจับความรู้ฝังลึกของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล", การประชุมชองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exณัฐวัฒน์ จันทนะ, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exจิกาพฤกษ์ สุตตะระ, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการก่อสร้างในประเทศไทย", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย