การแยกเชื้อจุลินทรีย์จากดินและเมล็ดวัชพืช ในการควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Weed biocontrol: rhizospheric interaction between microorganisms and plant roots.", The Proceedings of the First International Workshop on “Agrobioresource Conservation and Pest Management in Southeast Asia”., 17 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2010, Kobe อื่นๆ ญี่ปุ่น