ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

Publish Year National Conference 1
2014 inนายสหัส ราชเมืองขวาง, exวิสัย คงแก้ว, exทินกร สำนัก, exธเนศ อินตัน , exประลินทร์ ไกรวิขัย , "การสำรวจเบื้องต้นของความหลากชนิดของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกําพวนอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย