ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพและปัจจัยโครงสร้างภายในเมล็ดถั่วเหลืองที่มีผลต่อปริมาณน้ำมันในเมล็ด

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, exรศ.ดร. อารมย์ ศรีพิจิตต์, "Changing of Ultrastructure and Oil Content of Soybean Seeds after Storage", The 29th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2012, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย