การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงทนทานของวิธี การรักษากระดูกหักในสุนัข การดามด้วยแท่งเหล็กภายในกระดูก การดามด้วยแผ่นเหล็กภายนอกกระดูก และพาราคอร์ติคอล

Publish Year National Journal 3
2015 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exธิษณา อิงคศรี, "มะเร็งโพรงจมูกสุนัข: และทางเลือกในการรักษา", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 13-22
2014 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย , "รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดเนื้องอกชนิด mast cell โดยการใช้เทคนิค bipedicle flap บริเวณขาหน้าของสุนัข", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 25-32
2014 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exมนชนก วิจารณ์สรณ์ , exจนัธ นิยมสุจริต, exอนัญญา พงษ์ประดิษฐ์, "การประเมินขนาดของกระดูก radius ในสุนัขพันธ์เล็ก โดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 79-89