การเพาะเลี้ยง Escherichia coli BL21(DE3) ด้วยกลีเซอรอลจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exMethee Khamduang, exsupachai reakasame, exkanoktip ackdibamrung, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "Potential of L-phenylalanine Production from Raw Glycerol of Palm Biodiesel Process by a Recombinant Escherichia coli", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 59-68
2009 exKhamduang, Methee, exKanoktip Packdibamrung, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exChisti, Yusuf, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Production of L-phenylalanine from glycerol by a recombinant Escherichia coli", Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 1267-1274
Publish Year International Conference 1
2010 exChinnatad Sinprasertchok, exMethee Khamduang, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Preliminary Investigation of Rhodococcus opacus Cultivation for New Bioenergy Production", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)Food, Health and Trade, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exนายกล้า ธานีโต, exนายศุภชัย ฤกษ์เกษม, "การเพาะเลี้ยงยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exกนกทิพย์ ภักดีบำรุงค์ , exเมธี ขำดวง, "การทดลองใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงเชื้อ Escherichia coli BL21DE3 เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์สำหรับเตรียมการผลิตกรดอะมิโนชนิดแอล-ฟีนิลอะลานีน”", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย