วิธีทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณคลอลาเจนโดยเทคนิคโครมาโทรกราฟีสมรรถนะสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatography) ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร