การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียจากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิงของมีเทนสำหรับผลิตแก๊สไฮโดรเจน

Publish Year International Journal 1
2012 exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, exนายวรวัชร วัฒนะฐานะ, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exProf. Enrico Traversa, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Electrolyte materials for solid oxide fuel cells derived from metal complexes: Gadolinia-doped ceria", Ceramics International, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 2403-2409
Publish Year National Journal 1
2009 exอ.หฤทภัค กีรติเสวี, exอ.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "ภาพรวมของวัสดุเชิงประกอบ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 18-32
Publish Year National Conference 1
2011 exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exนางสาวอรุณี หลักคำ, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, "Preliminarily Study of Pd/CeO2 Derived from Cerium Complexes as Solid Support Catalysts for Hydrogenation in a Micro-rector", The 9th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Wiang Inn Chiang Rai, Thailand, 26 - 27 พฤษภาคม 2011, เชียงราย ประเทศไทย